Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Vận dụng học thuyết giá trị - lao động của Karl Marx trong kinh tế thị trường ở Việt Nam (sách tham khảo)

Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Thảo

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu