Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Giáo trình công nghệ sản xuất sản phẩm dệt kim

Tác giả: ThS. Trần Thanh Hương

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu
Môn học Công nghệ sản xuất sản phẩm dệt kim là môn học tự chọn mang tính bổ trợ cho sinh viên ngành Công nghệ may trƣớc khi tốt nghiệp. Môn học được bố trí sau khi sinh viên đã được trang bị đầy đủ các kiến thức về nguyên liệu dệt, nguyên phụ liệu may, thiết kế trang phục, công nghệ sản xuất may, chuẩn bị sản xuất may, quản lý chất lượng trang phục, tổ chức quản lý sản xuất, lập kế hoạch sản xuất, quản lý đơn hàng,.... ở các học kỳ trước. Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công nghệ sản xuất sản phẩm dệt kim và những ảnh hưởng của thiết bị, vật tư, điều kiện kỹ thuật đến công nghệ sản xuất sản phẩm. Thông qua quá trình học, sinh viên cũng đƣợc trải nghiệm lý thuyết đã học thông qua các bài tập đơn giản về kiểm nghiệm vật liệu và thiết kế trang phục. Để học tốt môn học, người học cần dự lớp, nghe giảng và tự học ở nhà theo các hướng dẫn cuối chương.
Giáo trình môn học được biên soạn từ chương trình đào tạo 150 tín chỉ dành cho ngành Công nghệ may. Các đề mục, nội dung kiến thức, kỹ năng trong chương trình đào tạo đã được thể hiện một các linh hoạt, có chọn lọc giữa kênh hình và kênh chữ, giúp gia tăng tính trực quan cho
giáo trình.
Tuy nhiên, dù có nhiều cố gắng, giáo trình có thể vẫn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp từ bạn đọc, để tác giả hiệu chỉnh trong lần tái bản sau.
Trân trọng cảm ơn
Tác giả