Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán kỹ thuật

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Hoài Sơn (Chủ biên) - ThS. Lê Thanh Phong, ThS. Mai Đức Đãi

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu