Chi tiết sách
Vô thường

Tác giả: Vũ Thụy Đăng Lan

Số lượng còn: 5


Vô thường

Tác giả: Vũ Thụy Đăng Lan

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu

Vô thường – những dòng phương tiện, lãnh hội từ các bật tôn sư, xin được chia sẻ với quý thiện   hữu tri thức qua bộ môn nghệ thuât thư pháp.

                                                                                                          Mạnh đông, kỷ sửu 2009

                                                                                                              VŨ THỊ ĐINH LAN