Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Chiến Quốc Sách

Tác giả: Giản Chi & Nguyễn Hiến Lê (Chú dịch và giới thiệu)

Số lượng còn: 7


Chiến Quốc Sách

Tác giả: Giản Chi & Nguyễn Hiến Lê (Chú dịch và giới thiệu)

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu

Trong phần này chúng tôi sẽ:

- Đặt chiến Quốc Sách vào thời đại của nó về phương diện lịch sử và phương diện văn học;

- Tìm hiểu nguồn gốc của nó: tác giả, nhan đề, và các bản hiệu đính;

- Nhận định giá trị của nó về phương diện tài liệu (lịch sử xã hội);

- Trình bày ít lời phê bình của một số độc giả từ đời Hán đến nay;

- Sau cùng phân tích giá trị của tác phẩm về phương diện văn học.

--- Trích Phần I, Giới thiệu ---