Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Xây dựng văn hóa đô thị trong quá trình đô thị hóa TPHCM

Tác giả: Viện Nghiên cứu Xã hội TP. HCM

Số lượng còn: 1


Xây dựng văn hóa đô thị trong quá trình đô thị hóa TPHCM

Tác giả: Viện Nghiên cứu Xã hội TP. HCM

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đặc biệt trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và bước vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng đề cao vai trò của văn hóa, coi “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội”; chủ trương “gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt với phát triển văn hóa – nền tảng tinh thần của xã hội”, “làm cho văn hóa thấm sâu vào từng khu dân cư, từng gia đình, từng người, hoàn thiện giá trị mới của con người Việt Nam, kế thừa các giá trị truyền thống của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của loài người… nâng cao tính văn hóa trong mọi hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và sinh hoạt của nhân dân”.