Chi tiết sách
Bản sắc dân tộc trong thơ ca các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại (Khu vực phía Bắc Việt Nam)

Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Việt Trung (Chủ biên)

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu