Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Giáo trình ứng dụng Hypermesh chia lưới mô hình 3D trong mô phỏng (CAE)

Tác giả: TS. Phạm Sơn Minh - KS. Nguyễn Quốc Huy

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu