Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử Đảng bộ và nhân dân Phường Thạnh Lộc (1997 - 2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường Thạnh Lộc - Quận 12

Số lượng còn: 1


Lịch sử Đảng bộ và nhân dân Phường Thạnh Lộc (1997 - 2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ phường Thạnh Lộc - Quận 12

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu
Từ khi Đảng Cộng sản Việt nam ra đời lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh cách mạng và kháng chiến, đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân phường Thạnh Lộc đã thể hiện tấm lòng son sắt, trung kiên theo Đảng làm cách mạng, viết nên những trang sử tự hào của quê hương, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân do nhà nước trao tặng. Sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, Thạnh Lộc tiếp tục bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với những nhiệm vụ và thử thách mới. Phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thạnh Lộc tiếp tục vượt qua khó khăn, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.Để tri ân các thế hệ cha anh, ghi lại những sự kiện lịch sử quan trọng, những năm tháng đấu tranh sôi nổi cũng như những nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu xây dựng quê hương nhằm khơi dậy, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thạnh Lộc đã chỉ đạo tổ chức sưu tầm, hệ thống tài liệu, biên soạn cuốn: “Lịch sử Đảng bộ và nhân dân phường Thạnh Lộc (1997 - 2010)”.