Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Giáo trình toán rời rạc và lý thuyết đồ thị

Tác giả: TS. Nguyễn Thành Sơn, TS. Đặng Trường Sơn, ThS. Lê Văn Vinh, ThS. Trần Công Tú, ThS. Nguyễn Quang Ngọc, TS. Nguyễn Phương

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu