Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Kỷ yếu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Thành Phố năm 2016

Tác giả: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu

Thi đua là cách tốt nhất, thiết thực nhất để gắn chặt tình đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, để từng bước làm cho cái tiêu cực bị đẩy lùi, cái tích cực ngày càng phát triển và được nhân rộng làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, văn minh hơn”1. Ngày 11 tháng 6 năm 1948, Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, trải qua từng giai đoạn phát triển của đất nước cho đến nay, những lời của Bác vẫn còn nguyên giá trị.

Thành phố Anh hùng, Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu trong những năm qua, thông qua các phong trào thi đua yêu nước diễn ra khắp các ngành, các cấp và trên các lĩnh vực đời sống xã hội của Thành phố, đã xuất hiện rất nhiều gương điển hình tiêu biểu. Đó là những tập thể, cá nhân luôn hăng say lao động sáng tạo, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, với mục đích góp phần xây dựng Thành phố và quê hương, đất nước ngày càng phát triển và giàu đẹp. Điều đáng ghi nhận là trong nhiều bản thành tích, các tập thể, cá nhân đã cho biết mỗi việc làm, mỗi suy nghĩ của họ đều xuất phát từ sự tâm đắc, ấn tượng sâu sắc từ tấm gương đạo đức của Bác Hồ kính yêu. Đó là ánh đuốc dẫn đường cho điển hình tiên tiến làm tốt hơn, phấn đấu nhiều hơn trong công việc của mình với mục đích vì nhân dân và vì cộng đồng. Nhiều vướng mắc đã được tháo gỡ, những thủ tục nhiêu khê đã được đơn giản hóa, những sản phẩm mới đảm bảo chất lượng, bảo vệ sức khỏe nhân dân được ra đời, những công trình phục vụ nhân dân và cộng đồng được triển khai thực hiện đạt và vượt tiến độ kế hoạch đề ra, những doanh nhân, doanh nghiệp hết mình đồng hành cùng Thành phố phát triển, không chỉ trong nước mà vươn ra tầm thế giới, những thanh niên tình nguyện không ngại khó khăn đi đến vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc để đóng góp và cống hiến… tất cả cùng chung tay xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh - hiện đại - nghĩa tình.

Để đáp ứng ngày càng cao yêu cầu đổi mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển Thành phố, tư tưởng xuyên suốt của phong trào thi đua yêu nước trong năm 2017 là “Đổi mới nhanh, Hiệu quả cao và Phát triển mạnh”, gắn với chủ đề trọng tâm “Vì Thành phố Hồ Chí Minh ngời sáng tương lai”, mỗi tập thể và từng cá nhân đang nỗ lực thực hiện có hiệu quả các nội dung của 07 chương trình đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X đề ra.

Ban Tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2016 được sự đồng ý của Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố thực hiện Kỷ yếu Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố năm 2016 nhằm góp phần tôn vinh, tạo sự lan tỏa sâu rộng đối với các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố năm 2016. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành của quý vị đại biểu, quý độc giả và cơ quan ban ngành các cấp.


BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ