Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Giáo trình công nghệ tiện và gia công lỗ

Tác giả: TS. Phạm Sơn Minh, ThS - Trần Minh Thế Uyên - ThS. Huỳnh Đỗ Song Toàn - ThS. Nguyễn Văn Sơn

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu