Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
ANSYS - Phân tích cơ cấu động

Tác giả: TS. Phạm Sơn Minh - PGS.TS Đỗ Thành Trung

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu