Chi tiết sách
Lãnh đạo và sự tự lừa dối

Tác giả: The Arbinger Institute

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu