Chi tiết sách
Sức mạnh của vị giám đốc một phút

Tác giả: Ken Blanchard

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu