Chi tiết sách
Những áng văn xuôi quốc ngữ đầu tiên:chuyện đời xưa,chuyện khôi hài,chuyện giải buồn, truyện Phansa diễn ra quốc ngữ

Tác giả: Trần Nhật Vy (Sưu tầm và giới thiệu)

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu