Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
CỘI THIỀN

Tác giả: Hòa thượng Thích Nhật Quang

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu

Chư Tổ Thiền Tông, Tổ Tổ tương truyền đều dùng tâm ấn chứng tâm. Đó là chứng nhận sự giác ngộ nơi bản tâm. Tâm là cội nguồn của giác ngộ, lưu xuất nguồn Thiền. Chúng ta quay trở lại nơi tâm thể, không chạy theo cảnh sắc bên ngoài, để được giác ngộ an vui giải thoát khổ đau sanh tử. Phương pháp tu tập để trở lại nguồn tâm, được chỉ dạy trong quyển Cội Thiền.