Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
ĐUỐC THIỀN

Tác giả: Hòa thượng Thích Nhật Quang

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu

Là ngọn đuốc soi trên vạn nẻo đường tu tập, những điều cần yếu để áp dụng trong hàng ngày. Là hành trang cho một hành giả tu Thiền hay Tịnh độ.