Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
GƯƠNG HẠNH NGƯỜI XƯA

Tác giả: Hòa thượng Thích Nhật Quang

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu

Chúng ta tu học Phật Pháp, trước hết vâng theo lời Đức Phật dạy. Ngoài ra chúng ta còn phải học tập, noi theo gương hạnh các bậc cổ đức Tôn túc. Các Ngài chỉ cho chúng ta kinh nghiệm tu tập, đưa đến sự chứng ngộ. Trong tập sách này còn có những lời chỉ dạy về cách tu tập để thành tựu sự nghiệp giác ngộ.