Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
CHÂN TÂM TRỰC THUYẾT GIẢNG GIẢI

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Thiền sư Phổ Chiếu đã thật ngộ chân tâm, trước tác quyển Chân Tâm Trực Thuyết và Tu Tâm Quyết, rất có giá trị và được kết tập vào Đại Tạng Kinh.Về Thiền Tông Ngài chủ trương Định tức Huệ, Huệ tức Định, đặc biệt chú mục nơi Định Huệ gồm tu. Khai thị chỉ thẳng chân tâm thường trụ, khiến hành giả tự minh tâm kiến tánh. Đây là tông chỉ của Thiền Tông.