Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
THAM ĐỒ HIỂN QUYẾT VÀ THI TỤNG CÁC THIỀN SƯ ĐỜI LÝ GIẢNG GIẢI

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Bản Tham Đồ Hiển Quyết do Thiền sư Viên Chiếu đời Lý soạn, một trong những tác phẩm văn thơ đời Lý. Ghi lại những câu hỏi của Thiền tăng và những câu đáp của Thiền Sư Viên Chiếu bằng kệ tụng, vừa văn chương vừa hàm súc lý thiền sâu sắc, nói rõ đường lối tu hành. Phần Thi Tụng các thiền sư đời Lý, được trích trong quyển Thiền Sư Việt nam. Thi tụng của các bậc Thiền sư đời Lý, ý nghĩa uyên bác khó hiểu. Tất cả được Hòa Thượng Viện chủ giảng giải, để thấy rõ lẽ đạo sâu kín u huyền.