Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
HẠNH NHẪN NHỤC

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu
Trong Giới Kinh Đức Phật dạy: “ Nhẫn nhục đạo thứ nhất…” Nhẫn nhục là sức mạnh chiến thắng tất cả, nhất là đối với người tu học Phật Pháp. Hạnh nhẫn nhục trợ lực cho ta thành tựu, vượt qua chông gai. Quyển Hạnh nhẫn nhục giúp độc giả được hiểu rõ ý nghĩa nhẫn nhục và sự lợi ích.