Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
HÉ MỞ CỬA GIẢI THOÁT

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu

Giáo pháp Đạo Phật chỉ thấm nhuần một vị đó là Giải thoát, như nước biển chỉ thấm nhuần một vị mặn. Nền tảng giải thoát, phải xây dựng trên nền tảng giác ngộ. Hé mở cửa giải thoát tức là hé mở cửa giác ngộ, đem lại sự an lạc giác ngộ cho hiện tại và vị lai.