Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Bát Nhã Tâm Kinh - Giảng Giải

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu
Bát Nhã Tâm Kinh là tên gọi tắt của quyển Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bài Kinh chỉ gồm hai trăm sáu chục chữ, nhưng nội dung hàm chứa lý thật tánh của vạn pháp.Tất cả vạn pháp đều do duyên hợp không tự tánh, không cố định, tùy duyên mà thay đổi. Ứng dụng trí huệ bát Nhã, phá trừ chấp trước si mê được giải thoát giác ngộ.