Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu

Kinh này Đức Phật vì hàng Bồ tát căn cơ đã thuần thục, chỉ thẳng thức thể bản tánh toàn chân, liền thành trí dụng. Trong Kinh Đức Phật chỉ thẳng bản tâm, cho chúng ta rõ biết bản lai diện mục của chính mình. Ý nghĩa sâu xa khúc triết, yếu chỉ cao sâu. Hoà Thượng viện chủ chuyển dịch bộ Kinh Lăng Già Tâm Ấn của Ngài Hàm Thị sớ giải, mục đích giúp chúng hiểu rõ và được lãnh hội.