Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
MÊ TÍN CHÁNH TÍN

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu

Khi Đức Phật gần nhập Niết Bàn, một ông lão ngoại đạo một trăm hai chục tuổi xin thỉnh Ngài An Nan cho ông được gặp Đức Phật. Ông quỳ thưa: “Kính bạch Đức Thế Tôn! Con nghe các đấng Giáo chủ đều nói là đạo cao thượng, làm sao con biết nghe ai là đúng.” Đức Phật dạy: “ Này ông! Ông đừng vội tin vào một đấng Giáo chủ nào. Hãy đem Giáo pháp của Ta thực hành so sánh với giáo pháp các đấng giáo chủ khác. Giáo pháp nào phù hợp với trí tuệ phù hợp với chân lý, đem lại lợi ích cho mình lợi ích cho người, cho hiện tại và tương lai. Thì ông nên theo Đấng Giáo chủ ấy.”Quyển Mê tín chánh tín giúp độc giả hiểu thế nào là mê tín thế nào là chánh tín.