Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
NGUỒN THIỀN GIẢNG GIẢI

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu

Tập Nguồn Thiền giảng giải do Thiền sư Khuê Phong Tông Mật biên tập lời các bậc Thiền gia, nói về cội nguồn yếu chỉ của Thiền và diệu lý của Tam Tạng giáo điển. Là then chốt của người tu Thiền, là kim chỉ nam của người học Phật.