Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
PHẬT PHÁP TẠI THẾ GIAN (TẬP 3)

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu

Đức Phật xuất hiện ở đời vì lợi ích cho nhân thiên, đem lại niềm an lạc và hạnh phúc. Đạo Phật là triết lý sống, để áp dụng trong cuộc đời. Quyển Phật Pháp Tại Thế Gian được tập hợp những bài giảng của Hoà Thượng Viện chủ, trên bước đường hoằng pháp lợi sanh. Những giá trị quý báu, chỉ dạy rõ ràng chỗ thực dụng hàng ngày, là đường hướng đến chỗ viên mãn công phu tu tập.