Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
TU LÀ DỪNG, CHUYỂN VÀ SẠCH NGHIỆP

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu

Có những tánh quen, những hành động xấu chúng ta lập đi lập lại nhiều lần, trở thành chính mình và không còn tự chủ. Đạo Phật gọi là nghiệp, nghiệp thì trói cột thân tâm. Bị nghiệp sai khiến mà đoạ lạc trầm luân, luân hồi khổ ải. Muốm chấm dứt, chúng ta phải tu tập Phật pháp và chiến thắng chính mình. Quyển Tu là dừng, chuyển và sạch nghiệp, là ánh sáng giúp hành gia thực tập để chấm dứt nghiệp.