Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
TU TRƯỚC KHỔ SAU VUI

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 7


Nội dung giới thiệu

Khi nói đến tu, nhất là đối với Đạo Phật. Người người có ấn tượng rất kham khổ và không dám tu. Đúng nghĩa chữ Tu là sửa đổi là tu chỉnh. Sửa đổi xấu thành tốt, tà thành chánh, tham thành vô tham… Trên thực tế thì đời tu là an vui giác ngộ được giải thoát tự tại, lại còn làm lợi cho nhân loại một cách hữu hiệu. Quyển Tu trước khổ sau vui, giúp chúng ta nhận thức được rõ hơn.