Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
VÀI NÉT CHÍNH LUÂN LÝ PHẬT GIÁO

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Đạo Phật trải qua các nước trên thế giới và trở thành Đạo Phật của mỗi quốc gia. Hoà nhập trong văn hoá phong tục địa phương, Đạo Phật xây dựng nền tảng đạo đức luân lý cơ bản cho con người và xã hội, đem lại trật tự và an vui hạnh phúc. Toàn bộ giáo lý Đạo Phật là chân lý, nói lên sự thật của nhân sinh và vũ trụ. Giải phóng tâm thức chấp trước si mê hận thù, khai mở trí tuệ của con người. Quyển “Vài nét chính Luân lý Phật Giáo” giúp độc giả hiểu rõ trong vấn đề này.