Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Ý NGHĨA HÌNH TƯỢNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu

Hình tượng Quán Thế Âm Bồ tát được tôn thờ khắp nơi chốn nhân gian, và được sùng bái. Bồ tát Quán Thế Âm, Ngài tu pháp môn Nhĩ căn viên thông thời cổ Phật. Do sức từ hiện ra ba mươi hai ứng thân cứu độ chúng sanh, do bi ngưỡng bố thí mười bốn công đức vô uý cho chúng sanh. Nghe thấu suốt tiếng chúng sanh mười phương, dùng từ lực cứu độ. Quyển Ý nghĩa hình tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, được Hoà Thượng Viện chủ giảng rộng trong đây.