Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Hoa Vô Ưu - Tập X

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp Thiền và sự ham mộ tu Thiền của Tăng Ni và Phật tử, nhưng không đủ điều kiện tu học trực tiếp nơi Hoà Thượng. Chúng tôi biên tập lại các bài giảng thành quyển sách này.