Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Hương Hải Thiền Sư Ngữ Lục Giảng Giải

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu

Thiền sư Hương Hải là một vị Thiền sư đời Lê, sống vào thời Hậu Lê. Ngài chuyên tu Thiền định và Giới Luật tinh nghiêm. Quyển Hương Hải Thiền sư ngữ lục, nói về cuộc đời và sự tu hành của Ngài, cùng phần giáo lý ngài hướng dẫn Tăng Ni để làm đường hướng tu tập.

.