Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Về công tác vận động quần chúng hiện nay

Tác giả: Nguyễn Văn Linh

Số lượng còn: 1


Về công tác vận động quần chúng hiện nay

Tác giả: Nguyễn Văn Linh

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu
Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Trong cách mạng dân tộc dân chủ, công tác quần chúng nhằm mục đích tuyên truyền, vận động, tổ chức và tập hợp quần chúng đấu tranh lật đổ ách thống trị áp bức bóc lột, giành chính quyền về tay nhân dân. Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, công tác quần chúng nhằm mục đích phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược, ba cuộc cách mạng, xây dựng thành công chế độ mới, nền kinh tế mới, nền văn hóa mới và con người mới xã hội chủ nghĩa, đồng thời bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vì vậy Đại hội lần thứ V của Đảng đã nêu rõ ý nghĩa quan trọng của công tác quần chúng trong giai đoạn mới và chỉ rõ: “Trong giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, tầm quan trọng của công tác quần chúng chẳng những không giảm bớt mà còn tăng thêm”. Xuất phát từ nhận thức về tầm quan trọng của công tác quần chúng, ở Thành phố Hồ Chí Minh, từ sau ngày giải phóng, nhiều địa phương và cơ sở đã không ngừng phát động những phong trào hành động cách mạng của quần chúng, đem lại nhiều thành tích đáng kể trong việc thực hiện các nhiệm vụ chung của Đảng và Nhà nước. Nhưng nhìn chung công tác quần chúng những ngày đầu sau giải phóng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Cụ thể, nhiều nơi chưa nhận thức đúng, còn coi nhẹ công tác quần chúng, chưa phát huy tốt chức năng của các đoàn thể, các tổ chức chính quyền, các lực lượng vũ trang và phối hợp chặt chẽ các tổ chức đó của hệ thống chuyên chính vô sản để làm tốt công tác quần chúng. Cán bộ, đảng viên còn xa rời quần chúng, quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyền…, chưa nắm chắc diễn biến tư tưởng, tâm tư, tình cảnh của quần chúng, chưa giải quyết kịp thời những vấn đề bức thiết do quần chúng đặt ra. Xuất phát từ tình hình đó, năm 1986, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất bản cuốn sách Về công tác vận động quần chúng hiện nay của đồng chí Nguyễn Văn Linh, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Cuốn sách gồm những bài nói và trả lời phỏng vấn của đồng chí Nguyễn Văn Linh về công tác dân vận, mặt trận, công đoàn, Hội liên hiệp nông dân tập thể, thanh niên, Liên hiệp các hội khoa học - kỹ thuật, phụ nữ, tôn giáo và người Hoa, v.v.. ở những năm từ 1983 đến 1986. Qua đó, đồng chí Nguyễn Văn Linh khẳng định thành tích công tác của các đoàn thể quần chúng ở thành phố chúng ta trong những năm đầu giải phóng, đồng thời chỉ ra những thiếu sót trong công tác quần chúng, và chỉ đạo sâu sắc cho cán bộ Đảng, đoàn thể, chính quyền, lực lượng vũ trang, toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố về công tác vận động quần chúng. Cuốn sách trình bày rất sinh động, mang tính tư tưởng, tính chiến đấu cao, nêu lên những vấn đề cấp bách cần uốn nắn trong giai đoạn Đảng nắm chính quyền, nói rõ công tác dân vận là gốc của mọi công tác khác và là công tác của toàn Đảng, tất cả các cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền, lực lượng vũ trang đều phải làm công tác vận động quần chúng. Đúng như Bác Hồ đã từng căn dặn: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Trên tinh thần đó, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh tái bản cuốn sách Về công tác vận động quần chúng hiện nay của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với đồng chí, đồng bào cả nước.