Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Người thầy - Nhân tố quan trọng trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo

Tác giả: Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu
Mỗi bài viết đều thể hiện tâm huyết, trăn trở của các nhà quản lý, nhà khoa học, của các Thầy Cô giáo ở tất cả các bậc học trong việc xây dựng và phát huy đội ngũ sư phạm có đầy đủ cả năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức, đóng góp ngày càng hiệu quả hơn cho công tác Giáo dục và Đào tạo của nước nhà.