Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Nghiêm Huấn Tùng Lâm

Tác giả: Hòa thượng Thích Nhật Quang

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu
Thiền Lâm Bảo Huấn, là quyển sách ghi lại những lời dạy của bậc cổ đức. Gương hạnh đạo đức cùng trí tuệ, kinh nghiệm hành đạo tu chứng. Nghiêm Huấn Tòng Lâm, được rút tỉa một số lời chỉ dạy của chư Tổ trong Thiền Lâm Bảo Huấn. Giá trị và quý báu, là thềm thang vững chắc căn bản. Là cẩm nang cho Tăng Ni về mặt tu tập và các Phật sự, Chư Tổ chỉ dạy các vị lãnh đạo, trụ trì được hoàn hảo về mọi phương diện. Mục đích giúp thêm tài liệu và kinh nghiệm cho chư Tăng Ni nghiên cứu hành trì.