Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
48 đại nguyện - A di đà thâm mật nghĩa

Tác giả: Lời giảng: Tỳ kheo Thích Minh Đức - Biên soạn: Phật tử Như Thánh

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu
Kinh Vô Lượng Thọ là tạng kinh rất quý báu cho người tu học Phật, nhất là cho hành giả tu Tịnh Độ tông. Nhưng ý kinh rất thâm sâu khó thông, khó hiểu. Và ý chỉ trong kinh Đức Phật dùng thần thông hào quang trí huệ biến hiện, hóa ra nhiều phương tiện, mượn sự tướng con người là vua Vô Tránh Niệm có pháp danh là Bảo Tạng, tu thực hành 48 đại nguyện mà thành tựu Tánh Đức A Di Đà. Ngài mượn cảnh là thế giới Tây phương Cực Lạc để hiển bày cõi Cực Lạc. Ngài diệu dụng chỉ vào các pháp tu là TỨ Diệu ĐẾ, BÁT CHÁNH ĐạO, LỤC ĐỘ, TỨ VÔ LƯỢNg TÂM... tượng trưng bằng nhiều vật báu như: xa cừ, mã não, san hô, lưu ly, hổ phách, vàng ròng. Tất cả đều là pháp tướng dùng làm phương tiện diễn bày, mục đích Phật dùng sự tướng dạy Vua Vô Tránh Niệm và tất cả chúng sanh tu niệm Phật để thấy rõ các niệm thường sinh khởi tại tâm, biết thế nào là chánh niệm và tà niệm. Tự điều phục các tâm niệm khi phát khởi, tự giác thực hành sáng suốt, xa lìa buông xả vô số vọng niệm, ngõ hầu thanh lọc tâm quay về tự tánh thanh tịnh chơn như mà mỗi người đều sẵn có…