Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Sổ tay người quản lý - Phép biện chứng duy vật với quản lý doanh nghiệp

Tác giả: TS. Lê Thanh Sinh

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu