Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Tuyển tập tạp chí phát triển nhân lực

Tác giả: TS. Trương Thị Hiền (Chủ biên)

Số lượng còn: 0


Tuyển tập tạp chí phát triển nhân lực

Tác giả: TS. Trương Thị Hiền (Chủ biên)

Số lượng còn: 0


Nội dung giới thiệu

Tuyển tập Tạp chí Phát triển Nhân lực  bao gồm các công trình nghiên cứu, các bài báo khoa học của các nhà lãnh đạo, các nhà khoa học và quản lý đã được tuyển chọn và đăng trên Tạp chí Phát triển Nhân lực từ năm 2007 đến nay.

Hoàn toàn có cơ sở để nói rằng, Tuyển tập Tạp chí Phát triển Nhân lực có giá trị khoa học và mang ý nghĩa lý luận – thực tiễn sâu sắc. Nó không chỉ phản ánh thế giới quan và phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin trong công cuộc đổi mới của Việt Nam hôm nay, không chỉ thể hiện tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Anh hùng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới trong bối cảnh mới, mà còn thể hiện sâu sắc khát vọng và hành động thực tiễn của nhân dân Việt Nam đang “đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và “chủ động hội nhập kinh tế quốc tế” để đưa nước ta trở thành nước công nghiệp vào năm 2020.

Vì vậy, cuốn sách là tập tài liệu khoa học cần thiết và bổ ích cho các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học và giảng viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh, sinh viên cùng tất cả những người quan tâm đến sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

Với ý nghĩa đó, tôi xin trân trọng giới thiệu “Tuyển tập Tạp chí Phát triển Nhân lực” với bạn đọc.