Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Đào tạo cán bộ lãnh đạo và quản lý kinh nghiệm từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: TS. Tần Xuân Bảo

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu