Chi tiết sách
Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ quận 6 - TP. Hồ Chí Minh lần thứ IX (2005 - 2010)

Tác giả: Quận ủy - UBND Quận 6

Số lượng còn: 2


Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ quận 6 - TP. Hồ Chí Minh lần thứ IX (2005 - 2010)

Tác giả: Quận ủy - UBND Quận 6

Số lượng còn: 2


Nội dung giới thiệu