Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Tìm hiểu tư tưởng văn hóa thẩm mỹ và nghệ thuật của Đảng trong thời kỳ đổi mới

Tác giả: Đỗ Huy - Nguyễn Chương Nhiếp

Số lượng còn: 4


Tìm hiểu tư tưởng văn hóa thẩm mỹ và nghệ thuật của Đảng trong thời kỳ đổi mới

Tác giả: Đỗ Huy - Nguyễn Chương Nhiếp

Số lượng còn: 4


Nội dung giới thiệu

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền văn hóa văn nghệ của nhân dân ta được xây dựng và phát triển trong ba thời kỳ liên tục và kế tiếp.

Thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân , nền văn hóa văn nghệ Việt Nam được xây dựng và phát triển theo mô thức: Dân tộc – Khoa học – Đại chúng. Thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa và đấu tranh giải phóng thống nhất nước nhà, văn hóa văn nghệ ở nước ta được xây dựng và phát triển theo mô thức: nội dung xã hội chủ nghĩa và tính chất dân tộc. Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI và đặc biệt là Đại hội Đảng lần thứ VII thông qua cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới sâu sắc. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ và chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm2000 đã khẳng định nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển cơ chế thị trường hướng đến dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh được xây dựng theo mô thức tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Chiến lược xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã được cụ thể hóa trong văn kiện hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ năm, khóa VIII vào tháng 7 năm 1998. Đây là một văn kiện có tầm vóc lịch sử rất trọng đại. Trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu mỹ học, chúng tôi tìm hiểu và học tập các văn kiện và các thời kỳ phát triển văn hóa văn nghệ ấy dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cuốn Tìm hiểu các tư tưởng văn hóa thẩm mỹ và nghệ thuật của Đảng trong thời kỳ đổi mới tập hợp suy nghĩ của chúng tôi chung quanh một vài chủ đề có liên quan đến các phương diện văn hóa thẩm mỹ và nghệ thuật mà các văn kiện của Đảng về văn hóa thẫm mỹ và nghệ thuật được trình bày trong các văn kiện thời kỳ này rất rộng lớn và sâu sắc. Việc khai thác, tìm hiểu và học tập chúng có ý nghĩa giáo dục và thực tiễn to lớn. Với những hiểu biết còn hạn chế của mình, chúng tôi tìm hiểu một vài vấn đề thẩm mỹ chung quanh các quan điểm của Đảng ta về tư tưởng, đạo đức, lỗi sống, môi trường, giáo dục, nghệ thuật…, trước hết là để tự mình quán triệt các tư tưởng thẩm mỹ của Đảng, sau đó giới thiệu cùng bạn đọc.

Những vấn đề thẩm mỹ trong đường lỗi văn hóa nghệ thuật của Đảng thời kỳ đổi mới đòi hỏi có những công trình sâu hơn và toàn diện hơn. Nhân cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đồng thời kỷ niệm 30 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi góp một phần nhỏ bé lao động khoa học của mình làm sáng tỏ những chân lý thẩm mỹ ngời sáng của Đảng và Bác,

Trong Di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn sau ngày toàn thắng đế quốc Mỹ “ việc cần làm trước tiên là chỉnh đốn Đảng” và “ đầu tiên là công việc đối với con người” “Đây là cuộc chiến đấu chống lại những gì cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ tốt tươi. Để dành lấy thắng lợi trong cuộc chiến khổng lồ này cần động viên toàn dân, tổ chức toàn dân và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại toàn dân”. Các tư tưởng mỹ học của Đảng ta, của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ soi đường để nhân dân ta hướng tới cái đẹp, cái cao cả, cái anh hùng trong thời kỳ đổi mới và cũng là cơ sở lý luận để nhân dân ta chống lại cái xấu, cái lạc hậu, cũ kỹ và hư hỏng.

Mong được các bạn góp ý.

                                                                                                                        Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05/08/1999

                                                                                                                                                               Các tác giả