Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định

Tác giả: Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng còn: 5


Cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định

Tác giả: Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Số lượng còn: 5


Nội dung giới thiệu
Hơn 60 năm trước, trong cơn bão táp Cách mạng Tháng Tám năm 1945 lịch sử, cùng với nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn và Gia Định đã nhất tề đứng dậy khởi nghĩa giành chính quyền, góp phần quan trọng đưa cuộc Tổng khởi nghĩa trên phạm vi toàn quốc thành công, đưa đến sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Hưởng độc lập tự do chưa tròn một tháng, Sài Gòn - Chợ Lớn và Gia Định đã thay mặt cả nước nổ phát súng đầu tiên vào quân xâm lược, rồi trải qua 30 năm kháng chiến anh dũng ngoan cường, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc quyết chiến chiến lược - Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Từ sau giải phóng đến nay, Sài Gòn - Chợ Lớn và Gia Định được vinh hạnh mang tên Bác Hồ vĩ đại - Thành phố Hồ Chí Minh, cùng cả nước tiến hành xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất, tiến lên chủ nghĩa xã hội.