Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Đại cương triết học Trung Quốc (Tập 1)

Tác giả: Giản Chi - Nguyễn Hiến Lê

Số lượng còn: 1


Đại cương triết học Trung Quốc (Tập 1)

Tác giả: Giản Chi - Nguyễn Hiến Lê

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Triết học không như các môn khoa học chính xác mà có thể đưa ra những chân lý tuyệt đối được; mỗi nhà trình bày riêng một quan niệm về vũ trụ, về nhân sinh, có những quan niệm rất sai, mà ít có quan niệm nào hoàn toàn đúng: có thể đúng trong hoàn cảnh nầy mà sai trong hoàn cảnh khác; và chủ trương nào cũng chỉ để cứu cái tệ trong một thời, thời khác thì chủ trương cũng khác.

Không những vậy, người đời sau trình bày lại hoặc giải thích học thuyết của người trước, nếu chỉ xét cái đại cương thì có thể ai cũng đồng ý với nhau (chẳng hạn ai cũng nhận rằng Khổng Tử đề cao đức nhân, trọng sự chính danh, chủ trương tôn Chu...) mà khi xét đến tiểu tiết thì mỗi người có một kiến giải riêng (chẳng hạn người thì bảo Khổng Tử thủ cựu, tin có quỷ thần, người thì bảo không). Là vì mỗi người tùy cá tính, nền giáo dục, hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh xã hội của mình chú trọng vào điểm này hơn điểm khác, nhìn vào góc cạnh này hơn góc cạnh khác, có khi chỉ lựa cái này mà lại bỏ cái kia. Cho nên ta thấy tình trạng một bộ Đạo đức kinh không đầy trăm trang mà làm tốn biết bao bút mực cho người đời sau. Người ta chú thích đi chú thích lại hoài; dịch đi dịch lại mãi; đời nào cũng có người đem ra phân tích phê bình mà không bao giờ có thể gọi là xong được; cũng khó mà có một định luận được, vì người xưa đã khuất lại không có gì thật là tin sử, thì biết đâu là phải là trái?

--- Trích Tựa ---