Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Mặc Học (Mặc tử và Biệt Mặc)

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Số lượng còn: 1


Mặc Học (Mặc tử và Biệt Mặc)

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê

Số lượng còn: 1


Nội dung giới thiệu

Mặc Tử là một nhân vật kỳ dị nhất của Trung Hoa, kỳ dị từ tên họ, tới tư tưởng và đời sống, kỳ dị tới nỗi gần đây người Trung Hoa ngờ rằng ông có dòng máu Ấn Độ hoặc Ả Rập (!) chứ không thể là con cháu của Phục Hi, Thần Nông được.

Họ là họ Mặc, một họ mà trước ông và sau ông cơ hồ không có người thứ hai nào mang tên. Sinh trong giới bình dân, có thể là tiện dân nữa, ông dùng ngôn ngữ của bình dân, lối lý luận của bình dân, dựng lên một triết thuyết cho bình dân, bênh vực quyền lợi của bình dân: lập nên một chính đáng kỷ luật rất nghiêm - có thể nói là một tôn giáo nữa - rất đông người theo, trên hai thế kỷ ảnh hưởng ngang với Khổng phái, nhưng rồi ảnh hưởng đó chìm luôn trong non hai ngàn năm, mãi tới đời Thanh mới có người lục các sách cũ để tìm hiểu Mặc học. Kỳ dị nhất và đáng phục nhất là con người đó có lẽ không vợ con, suốt đời lo việc thiên hạ, hễ nghe nói một nước nào tấn công nước khác thì dù xa xôi tới đâu, cũng gấp rút đi tới - có lần đi mười ngày đêm không nghỉ (!) từ Lỗ tới Sở - để tìm cách thuyết phục, ngăn cản, ngăn cản không được thì tìm cách bảo vệ giùm nước bị tấn công, bắt mấy trăm môn đệ của mình hi sinh giữ thành cho, chống với kẻ xâm lăng, và họ tuân lệnh ông răm rắp. Đọc lịch sử nhân loại, tôi chưa thấy một người thứ hai nào yêu hòa bình, bênh vực kẻ yếu như ông.

--- Trích Chương I, Thân thế ---