Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Tuân tử

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê - Giản Chi

Số lượng còn: 6


Tuân tử

Tác giả: Nguyễn Hiến Lê - Giản Chi

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu

Bộ Tuân Tử chữ Hán lưu hành hiện nay gồm 32 thiên, trong số có bốn thiên quan trọng nhất là Thiên Luận, Chính Danh, Giải Tế và Tính Ác. Chúng tôi dịch trọn bốn thiên này. Ngoài ra, còn dịch thêm ba thiên Khuyến Học, Tu Thán, Bất Cẩu và một phần các thiền Phi Thập Nhị Tử, Lễ Luận, Nhạc Luận, Phú Quốc, Vương Đạo, Trọng Ni... Những thiên còn lại, thì chúng tôi tóm tắt đại ý.

Sách Tuân Tử có một số chữ thất thoát, một số chữ khác sắp lộn hoặc in sai và một số nữa dùng theo những nghĩa đặc biệt mà lại không được nhiều người hiệu đính, chú giải, như các sách chư Tử khác. Hơn nữa, đôi khi cùng một chữ, một câu mà các nhà chú giải lại cắt nghĩa khác nhau, trái ngược nhau nữa! Gặp những trường hợp khó khăn như thế, chúng tôi đối chiếu ý kiến của các nhà rồi châm chước với ý riêng mà dịch, sao cho không trái nghĩa với chủ chí học thuyết của tác giả thì thôi.

Công việc của chúng tôi, nhất là phần phiên dịch, gặp khá nhiều khó khăn, mặc dầu đã rất thận trọng, chúng tôi vẫn e khó tránh khỏi những lỗi lầm, thiếu sót. Chúng tôi mong được sự khoan dung và lời chỉ giáo của các bậc cao minh.

--- Trích Tựa ---