Danh mục sách điện tử
Chi tiết sách
Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh Long An (1925 - 2007)

Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Long An

Số lượng còn: 3


Nội dung giới thiệu
trải qua 80 năm hình thành và phát triển (26/3/1931-26/3/2011) dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Long An đã có nhiều cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.Ý thức sâu sắc về vai trò lịch sử trong đời sống xã hội, trong sự nghiệp xây dựng quê hương Long An; đồng thời đáp ứng nhu cầu tìm hiểu quá trình đấu tranh cách mạng vẻ vang của tuổi trẻ tỉnh nhà, được sự cho phép của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Long An đã tiến hành thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Long An, tổ chức sưu tầm, thu thập tư liệu từ nhiều nguồn khác nhau và tiến hành biên soạn cuốn “Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh Long An (1925 - 2007)”.