Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử ngành tuyên giáo tỉnh Long An (1930 - 2010)

Tác giả: Ban Tuyên giáo tỉnh Long An

Số lượng còn: 6


Lịch sử ngành tuyên giáo tỉnh Long An (1930 - 2010)

Tác giả: Ban Tuyên giáo tỉnh Long An

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu
cách đây 80 năm, vào ngày 1-8-1930, Ban cổ động và Tuyên truyền của Đảng cộng sản Việt nam đã cho xuất bản tài liệu Ngày Quốc tế đỏ 1-8, kêu gọi các tầng lớp nhân dân chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc… Từ đó, ngày 1-8 đã trở thành cột mốc quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng, gắn với công tác tư tưởng, công tác tuyên huấn - tuyên giáo của Đảng. Với ý nghĩa đó, theo đề nghị của Ban Tư tưởng - Văn hóa (nay là Ban Tuyên giáo) Trung ương, Thường vụ Bộ chính trị khóa Viii đã chuẩn y lấy ngày 1-8 hàng năm làm ngày truyền thống ngành tư tưởng - văn hóa (ngành tuyên giáo).Trên địa bàn tỉnh Long An ngày nay, kể từ khi hình thành những chi bộ cộng sản đầu tiên vào năm 1930, công tác tuyên truyền huấn luyện cách mạng đã được các tổ chức Đảng tại địa phương đặc biệt chú trọng. Trải qua các giai đoạn 1930 - 1945, 1945 - 1954, 1954 - 1975 và từ 1975 đến nay, công tác tuyên huấn - tuyên giáo luôn giữ vai trò chủ yếu trong việc xác lập và thống nhất tư tưởng, ý chí, hành động của Đảng bộ và nhân dân; là nhân tố tạo nên nguồn sức mạnh đặc biệt trong mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng Đảng.