Danh mục sách điện tử
Sách mới của NXB Tổng hợp TP.HCM
Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản - tỉnh Bình Phước
Giá ebook: 15,000 VNĐ
Tác giả: Trung Nghĩa
Giá ebook: 46,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 26,000 VNĐ
Tác giả: Mã Thiện Đồng
Giá ebook: 43,000 VNĐ
Tác giả: Hồ Yên Thục
Giá ebook: 27,000 VNĐ
Chi tiết sách
Lịch sử Đảng bộ Quận Gò Vấp (1975 - 2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ Quận Gò Vấp

Số lượng còn: 6


Lịch sử Đảng bộ Quận Gò Vấp (1975 - 2010)

Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ Quận Gò Vấp

Số lượng còn: 6


Nội dung giới thiệu
Đại thắng mùa xuân năm 1975 với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra một kỷ nguyên mới cho cách mạng Việt Nam: kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước tiến hành sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà trực tiếp là Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trong 35 năm qua, cùng với Thành phố và cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Gò Vấp đã không ngừng phát huy truyền thống anh hùng cách mạng trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, ra sức khắc phục khó khăn, hậu quả do chiến tranh để lại, quyết tâm xây dựng quê hương Gò Vấp ngày càng phát triển, làm nên những thay đổi to lớn, đưa mảnh đất ven đô nằm ở phía tây bắc của Thành phố Hồ Chí Minh trở thành quận nội thành với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, kinh tế thị trường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong quận, nhất là thế hệ trẻ hôm nay cũng như các thế hệ mai sau hiểu được 35 năm (1975 - 2010) xây dựng và phát triển của Đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận (Khóa IX) quyết định tổ chức biên soạn quyển “Lịch sử Đảng bộ quận Gò Vấp (1975 - 2010)”.